บัญชีรายชื่กรรมการระดับโรงเรียนโครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ
และโครงการขยายโครงข่ายสายเคเบิลใยแก้วนำแสง(Fiber Optic Cable Network)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1
ที่ โรงเรียน ตำบล ผู้รับผิดชอบICT โทรศัพท์ติดต่อ
1 วัดกาญจนาราม กาญจนา นางธัญญลักษณ์ จิระจินดารัตน์ 089-2649218
2 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ทุ่งโฮ้ง นางศิริรัตน์ ปวงจันทร์ 089-5563660
3 อนุบาลแพร่ นาจักร นายพิษณุวัฒน์  อิ่นศิริ 084-8070082
4 บ้านในเวียง ในเวียง นายกมล ปัญญาวัน 089-6323355
5 บ้านถิ่น บ้านถิ่น นายสมคิด ฝาเรือนดี 089-2634226
6 บ้านสุพรรณ ป่าแมต นางดนุพร  แสนมงคล 085-0353323
7 บ้านวังช้าง แม่คำมี นางวันดี  มะโนรา 081-17651081
8 บ้านแม่หล่าย แม่หล่าย นางสาวสายยม สวนเขื่อน 081-3668258
9 บ้านร่องฟอง ร่องฟอง นางธันย์ชนก แดนโพธิ์ 084-8043838
10 บ้านวังหงส์ วังหงส์ นางภัทรฤดี  ดาวดึงส์ 081-8854793
11 บ้านสวนเขื่อน สวนเขื่อน นางรุจิราภรณ์ ถิ่นแสน 087-1721951
12 บ้านห้วยม้า ห้วยม้า นายสมคัด  กองศรี 087-7885553
13 บ้านอ้อยวิทยาคาร บ้านเวียง นายปรัชญา ชัยปรัชญ์ 089-2655131
14 บ้านไผ่โทน ไผ่โทน นางชนิดาภา  คำปํญจะ 083-2127853
15 บ้านแม่ทราย แม่ทราย นายมังกร  วันละ 086-1884284
16 ชุมชนบ้านร้องเข็ม ร้องเข็ม นายมาโนช บุญคุ้ม 089-9547006
17 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง นายดีลาภ ปราบสงบ 080-4938357
18 บ้านเตาปูน เตาปูน นางชรินทร์ทิพย์ โตสุวรรณ 082-8898190
19 บ้านป่าแดง เตาปูน นายธราพงศ์ พุฒิพุทธ 081-8820831
20 บ้านคุ้ม บ้านกลาง นางธัญญรัตน์ คชปัญญา 085-7175050
21 บ้านเทพ บ้านกลาง นางกรวรรณ กาบกุม 089-5540554
22 ชุมชนบ้านกลาง บ้านกลาง นางสาวมณีนุช ไชยทิศ 083-6307483
23 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ บ้านหนุน นายสุธี พาทีทิน 084-6094451
24 บ้านห้วยขอน ห้วยหม้าย นายชาญยุทธ สมบัตินันทนา 081-8816399
25 บ้านวังฟ่อน หัวเมือง นายวิเชียร วงศารัตนศิลป์ 084-7407931
26 แม่คำมีตำหนัก ตำหนักธรรม นายวิสุทธิ์ พิทยากิต 085-6940657
27 บ้านทุ่งแค้ว ทุ่งแค้ว นางจตุพร ถานะวุฒิพงษ์ 083-5761664
28 บ้านหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ นายทนงรัตน์ นันทสาร 086-1799421