รายชื่อโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์เพือการเรียนการสอนจาก สพฐ.
ที่ รหัส โรงเรียน ปีงบประมาณ รูปแบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับจัดสรร
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
กลุ่มเครือข่ายการศึกษา ช่อแฮ-นาจักร 14 โรง ตำบล อำเภอ                
1 54010003
วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
กาญจนา เมืองแพร่         CL10     ระบบควบคุมแท็บเล็ต
2 54010001 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) กาญจนา เมืองแพร่             PCC Type 2  
3 54010002 บ้านดอนดี(ประชานุกูล) กาญจนา เมืองแพร่             TCL10  
4 54010004 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุ ช่อแฮ เมืองแพร่     CL10          
5 54010005
วัดต้นไคร้
ช่อแฮ เมืองแพร่           CL10T3    
6 54010008 บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) ช่อแฮ เมืองแพร่                
7 54010006 บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่           MCCT2    
8 54010024 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะ ป่าแดง เมืองแพร่                
9 54010027 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) ป่าแดง เมืองแพร่           CCT2    
10 54010015 อนุบาลแพร่ นาจักร เมืองแพร่ CL25       CC 1      
11 54010018
บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
นาจักร เมืองแพร่     CL10          
12 54010016 บ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) นาจักร เมืองแพร่                
13 54010017 บ้านเหล่า(พงษ์เกีรยติประชาสรรค นาจักร เมืองแพร่                
15 54010028 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ป่าแดง เมืองแพร่         CL10      
    กลุ่มเครือข่ายการศึกษา มิ่งเมือง 19 โรง                    
1 54010046
บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)
วังหงษ์ เมืองแพร่         CL10      
2 54010009 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) ท่าข้าม เมืองแพร่       CL5        
3 54010010 รัฐราษฎร์บำรุง ทุ่งกวาว เมืองแพร่           MCCT2    
4 54010011 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัม ทุ่งกวาว เมืองแพร่             MCC Type 1  
5 54010013 บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่       CL10   CCT1   ระบบควบคุมแท็บเล็ต
6 54010020 วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุก ในเวียง เมืองแพร่         CC1,CC30      
7 54010021 บ้านในเวียง ในเวียง เมืองแพร่         CL10      
8 54010030
บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา)
ป่าแมต เมืองแพร่         CL10     ระบบควบคุมแท็บเล็ต
9 54010029 บ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี) ป่าแมต เมืองแพร่                
10 54010031 วัดมณีวรรณ(ประชารัฐวิทยาคาร) ป่าแมต เมืองแพร่                
11 54010033 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) ป่าแมต เมืองแพร่             TCL10  
12 54010039 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) แม่ยม เมืองแพร่             MCC Type 1  
13 54010043
บ้านร่องฟอง
ร่องฟอง เมืองแพร่         CL10      
14 54010044 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรธประชานุกูล วังธง เมืองแพร่             TCL10  
15 54010045 บ้านปากห้วย วังธง เมืองแพร่                
16 54010058 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้ เหมืองหม้อ เมืองแพร่           CCT3    
17 54010057
บ้านกาซ้อง
เหมืองหม้อ เมืองแพร่           MCCT2    
18 54010059 บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) เหมืองหม้อ เมืองแพร่                
19 54010060 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) เหมืองหม้อ เมืองแพร่           MCCT2    
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล  18 โรง                    
1 54010019 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) น้ำชำ เมืองแพร่             TCL10  
2 54010022 บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) บ้านถิ่น เมืองแพร่         CL10      
3 54010023 บ้านโป่งศรี บ้านถิ่น เมืองแพร่                
4 54010035 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) แม่คำมี เมืองแพร่           CCT3    
5 54010036 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) แม่คำมี เมืองแพร่           CL10T1    
6 54010038 บ้านสันป่าสัก แม่คำมี เมืองแพร่             TCL10  
7 54010042
บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
แม่หล่าย เมืองแพร่     CL10         ระบบควบคุมแท็บเล็ต
8 54010040 วัดบุญเจริญ(รัฐราษฎร์รังสรรค์) แม่หล่าย เมืองแพร่                
9 54010041 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุ แม่หล่าย เมืองแพร่           CCT2    
10 54010047
บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)
สวนเขื่อน เมืองแพร่         CL10      
11 54010048 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) สวนเขื่อน เมืองแพร่                
12 54010049 บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่                
13 54010050 บ้านนาคูหา สวนเขื่อน เมืองแพร่           CCT3    
14 54010052 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) สวนเขื่อน เมืองแพร่                
15 54010053 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) ห้วยม้า เมืองแพร่ CL10              
16 54010054
วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
ห้วยม้า เมืองแพร่           MCCT2    
17 54010055 บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่             PCC Type 2  
18 54010056 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ห้วยม้า เมืองแพร่           CL10T2    
รวมอำเภอเมืองแพร่                
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร  17 โรง                    
1 54010068 บ้านห้วยฮ่อม บ้านเวียง ร้องกวาง CL10             ระบบควบคุมแท็บเล็ต
2 54010063
บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)
น้ำเลา ร้องกวาง                
3 54010064 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อน น้ำเลา ร้องกวาง             PLC10Type1  
4 54010065 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) น้ำเลา ร้องกวาง                
5 54010069
บ้านอ้อยวิทยาคาร
บ้านเวียง ร้องกวาง   CL10       CL20T3   ระบบควบคุมแท็บเล็ต
6 54010070 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) บ้านเวียง ร้องกวาง   CL10       T3    
7 54010071 บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง   CL10            
8 54010073 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) บ้านเวียง ร้องกวาง                
9 54010072 บ้านห้วยอ้อย บ้านเวียง ร้องกวาง                
10 54010083 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) แม่ยางตาล ร้องกวาง           MCCT2    
11 54010091
บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประ
แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง       CL10       ระบบควบคุมแท็บเล็ต
12 54010084 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) แม่ยางตาล ร้องกวาง                
13 54010085 บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) แม่ยางตาล ร้องกวาง             MCC Type 1  
14 54010086 บ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แม่ยางตาล ร้องกวาง   CL10           ระบบควบคุมแท็บเล็ต
15 54010087 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์ แม่ยางร้อง ร้องกวาง             PCC Type 2  
16 54010088 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเค แม่ยางร้อง ร้องกวาง           MCCT2    
17 54010090 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง             PCC Type 2  
กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย  16 โรง                    
1 54010061
บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)
ทุ่งศรี ร้องกวาง           CCT3    
2 54010062 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ ทุ่งศรี ร้องกวาง             PCC Type 2  
3 54010074
บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)
ไผ่โทน ร้องกวาง         CL10     ระบบควบคุมแท็บเล็ต
4 54010075 บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) ไผ่โทน ร้องกวาง                
5 54010078 บ้านแม่กะทิง ไผ่โทน ร้องกวาง                
6 54010079 บ้านวังปึ้ง ไผ่โทน ร้องกวาง     CL10       PCC Type32 ระบบควบคุมแท็บเล็ต
7 54010080 บ้านทุ่งคัวะ ไผ่โทน ร้องกวาง                
8 54010082 บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิท แม่ทราย ร้องกวาง   CL10           ระบบควบคุมแท็บเล็ต
9 54010095
บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
ร้องกวาง ร้องกวาง     CL10          
10 54010092 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รัง ร้องกวาง ร้องกวาง                
11 54010093 บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) ร้องกวาง ร้องกวาง                
12 54010097
ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยา)
ร้องเข็ม ร้องกวาง           CL10T1    
13 54010099 บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) ร้องเข็ม ร้องกวาง                
14 54010098 บ้านใหม่จัดสรร ร้องเข็ม ร้องกวาง                
15 54010100 บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง       CL10   CCT1   ระบบควบคุมแท็บเล็ต
16 54010109 บ้านแม่แรม เตาปูน สอง CL15             ระบบควบคุมแท็บเล็ต
    รวมอำเภอร้องกวาง                    
กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ  13 โรง                    
1 54010107 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) เตาปูน สอง           CL10T3    
2 54010110
บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
เตาปูน สอง   CL10           ระบบควบคุมแท็บเล็ต
3 54010118 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) บ้านกลาง สอง           CL20T1    
4 54010113 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) บ้านกลาง สอง           CCT2    
5 54010115 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) บ้านกลาง สอง           CL20T1    
6 54010116 บ้านเทพ(เทพสุนทรินทร์) บ้านกลาง สอง   CL25       CL30T1    
7 54010123 บ้านแม่พร้าว สะเอียบ สอง             MCC Type 1  
8 54010124 โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สะเอียบ สอง             PCC Type 2  
9 54010129
บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)
สะเอียบ สอง           MCCT2   ระบบควบคุมแท็บเล็ต
10 54010125 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) สะเอียบ สอง             TCL10  
11 54010128 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) สะเอียบ สอง             TCL10  
12 54010126 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สะเอียบ สอง CL15         MC10T2   ระบบควบคุมแท็บเล็ต
13 54010130 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สะเอียบ สอง           CL10T1   ระบบควบคุมแท็บเล็ต
กลุ่มเครือข่ายการศึกษา สองฝั่งสามัคคี   19  โรง                    
1 54010105 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) แดนชุมพล สอง           CCT2    
2 54010106 บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) แดนชุมพล สอง             PCC Type 2  
3 54010111 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเครา ทุ่งน้าว สอง             PCC Type 2  
4 54010112 ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมา ทุ่งน้าว สอง CL15             ระบบควบคุมแท็บเล็ต
5 54010119 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทย บ้านหนุน สอง         CL10     ระบบควบคุมแท็บเล็ต
6 54010121 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รัง บ้านหนุน สอง     CL10          
7 54010122 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัม บ้านหนุน สอง           CL10T2    
8 54010132 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) ห้วยหม้าย สอง           CCT3    
9 54010133 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) ห้วยหม้าย สอง           MCCT2    
10 54010134 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) ห้วยหม้าย สอง         CL10      
11 54010135 บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) ห้วยหม้าย สอง           CCT3    
12 54010136
บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
ห้วยหม้าย สอง             MCC Type 1  
13 54010137 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ห้วยหม้าย สอง             MCC Type 1  
14 54010139
บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)
หัวเมือง สอง           CCT3    
15 54010138 บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) หัวเมือง สอง                
16 54010140 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) หัวเมือง สอง       CL10       ระบบควบคุมแท็บเล็ต
17 54010141 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) หัวเมือง สอง           CCT2    
18 54010142 บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุ หัวเมือง สอง             PCC Type 2  
19 54010143 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) หัวเมือง สอง             PCC Type 2  
    รวมอำเภอสอง                    
 กลุ่มเครือข่ายการศึกษา ม่วงไข่  8 โรง                    
1 54010144 แม่คำมีตำหนักธรรม(ตำหนักธรรมวิ ตำหนักธรร หนองม่วงไข่           MC10T1   ระบบควบคุมแท็บเล็ต
2 54010145 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรร ตำหนักธรร หนองม่วงไข่           MCCT1    
3 54010147 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่         CL10      
4 54010148 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเค น้ำรัด หนองม่วงไข่         CL3      
5 54010149 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) น้ำรัด หนองม่วงไข่           MCCT2    
6 54010150 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) แม่คำมี หนองม่วงไข่           CCT2    
7 54010151 บ้านวังหลวง วังหลวง หนองม่วงไข่           MCCT2    
8 54010152 บ้านหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่         CL10 CCT1    
  รวม สพป.แพร่ เขต 1 6 7 6 5 16 42 25 21