ข้อมูลระบบอินเตอร์เน็ตและระบบ ICT ของสถานศึกษาในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1
ที่ ชื่อโรงเรียน ADSL IPSTAR Leaseline Uninet wireless Solution โครงการพิเศษ
1 บ้านแม่หล่าย (ประชานุสรณ์)   5452PI060   Uninet55    
2 บ้านในเวียง A54521314     Uninet55 Wireless2555  
3 บ้านถิ่น (ถิ่นวิทยาคาร)   5452PI054   Uninet55    
4 บ้านปง (ป้อมประชานุกูล)   5452PI047        
5 บ้านป่าแดง (วันรัตตวิทยา) A54598316          
6 บ้านวังหงส์ (วังหงส์วิทยาคาร)   5452PI065   Uninet55    
7 บ้านสวนเขื่อน (ราษฎร์บูรณ์วิทยา)   5452PI068   Uninet55    
8 บ้านห้วยม้า (สุนทรนิวาส)   5452PI070   Uninet55    
9 วัดต้นไคร้ A54598312          
10 บ้านทุ่งโฮ้ง (อภิวังวิทยาลัย) A54521615     Uninet55 Wireless2555  
11 อนุบาลแพร่     Leaseline Uninet55 Wireless2555 ห้องเรียนอิเลคทรอนิกส์
12 บ้านกาซ้อง 5452PI105          
13 บ้านพันเชิง (วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) A54598314          
14 บ้านร่องฟอง A54598318     Uninet55    
15 บ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา) A54522755     Uninet55    
16 วัดเหมืองค่า (ประชารัฐอุปถัมภ์) A54524056          
17 วัดทุ่งล้อม (ทองประชานุเคราะห์)   5452PI071       ศูนย์เรียนรู้TOT
18 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)   5452PI061        
19 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)   5452PI059        
20 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)   5452PI053        
21 บ้านวังช้าง (ธีรราษฎร์รังสฤษฎ์)   5452PI056   Uninet55    
22 บ้านสันป่าสัก   5452PI057        
23 วัดกาญจนาราม (ประชาชนูทิศ) A54651088     Uninet55    
24 วัดศรีภูมิ (ศึกษาประชานุสรณ์)   5452PI058        
25 บ้านเวียงตั้ง (คำวรรธประชานุกูล)   5452PI064        
26 บ้านนาจักร(จักรราชบำรุง) A54522217          
27 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)   5452PI032        
28 วัดเมธังกราวาส     Leaseline Uninet54 Wireless2555  
29 บ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง) A54598373   เรียนรวม      
30 บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) A54598313          
31 บ้านดอนดี(ประชานุกูล) A54651086          
32 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) A54522055         ศูนย์เรียนรู้TOT
33 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) A54598317          
34 รัฐราษฎร์บำรุง A54522272          
35 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) A54521317          
36 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)   จานสามารถ ขอติดตั้งโทรศัพท์TOT      
37 บ้านนาคูหา   จานสามารถ        
38 ชุมชนบ้านร้องเข็ม (ร้องเข็มวิทยาคาร) A54597098     Uninet55    
39 บ้านอ้อยวิทยาคาร   5452PI073   Uninet55   ศูนย์ ICT
40 บ้านแม่ทราย (คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)       Uninet55 Wireless2555  
41 บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)       Uninet55    
42 บ้านแม่ยางเปี้ยว (แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)   5452PI078   Uninet54 Wireless2555  
43 บ้านแม่ยางกาด (มิตรภาพที่ 13) A54548413          
44 บ้านแม่ยางตาล (กิตติประชานุกูล) A54548225          
45 บ้านแม่ยางยวง (ลูนราษฎร์สงเคราะห์)   5452PI075        
46 บ้านแม่ยางร้อง (แม่ยางประชานุเคราะห์)   5452PI076        
47 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)   5452PI077        
48 บ้านดอนชุม(อนุสรณ์การศึกษาระหว่างชาติ)   5452PI074        
49 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)   5452PI107        
50 บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) A54548224          
51 บ้านวังปึ้ง   จานสามารถ ขอเปลี่ยนเป็นWiNet      
52 บ้านทุ่งคัวะ   จานสามารถ        
53 บ้านห้วยฮ่อม   จานสามารถ        
54 บ้านห้วยอ้อย   จานสามารถ        
55 บ้านห้วยโรงนอก   จานสามารถ   Uninet55    
56 บ้านร้องกวาง (จันทิมาคม) IP03217   Leaseline Uninet53 Wireless2555  
57 บ้านเทพ ( เทพสุนทรินทร์ ) A54593751     Uninet55 Wireless2555  
58  ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)   5452PI049        
59 บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) A54591593     Uninet55 Wireless2555  
60 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)   5452PI086        
61 บ้านลู(คัมภีร์ราษฎร์บำรุง)   5452PI084 ขอเปลี่ยนเป็นWiNet      
62 บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)   5452PI087   Uninet55 Wireless2555  
63 บ้านหนองเสี้ยว   5452PI089        
64 บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง)   5452PI090 ขอเปลี่ยนเป็นWiNet      
65 บ้านแดนชุมพล (ประชานุกูล)   5452PI080        
66 บ้านต้นหนุน (หนุนราษฎร์สามัคคี)   5452PI083 ขอเปลี่ยนเป็นWiNet      
67 บ้านห้วยกาน (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)   5452PI085        
68 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)   5452PI091        
69 วัดร่องเย็น (สารแก้วประชาสงเคราะห์)   5452PI081 ขอเปลี่ยนเป็นWiNet      
70 ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) A54591650     Uninet55 Wireless2555  
71 บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)   5452PI110   Uninet55 Wireless2555  
72 บ้านดอนแก้ว(อาสาพัฒนาอินทร์ราษฎร์วิทยา)   5452PI111        
73 บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)   5452PI039   Uninet55    
74 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) A54593704          
75 บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) A54593108          
76 บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)   5452PI112   Uninet55 Wireless2555  
77 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)   5452PI046        
78 บ้านแม่พร้าว   จานสามารถ        
79 บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)   จานสามารถ        
80 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)   จานสามารถ        
81 บ้านนาหลวง   จานสามารถ        
82 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)   จานสามารถ        
83 ชุนชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา) A54593137     Uninet55 Wireless2555  
84 บ้านโทกค่า(สหราษฏร์อนุกูล)   จามสามารถ        
85 บ้านแม่แรม   จานสามารถ        
86 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)   5452PI019        
87 บ้านทุ่งแค้ว 5452PI093     Uninet55    
88 บ้านวังหลวง 5452PI096          
89 แม่คำมีตำหนักธรรม   จานสามารถ   Uninet55    
90 บ้านหนองม่วงไข่ 5452PI033     Uninet55    
91 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) 5452PI095          
92 บ้านย่านยาว (ย่านยาวประชาสรรค์) 5452PI094          
93 บ้านสะเลียม (ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) 5452PI092          
35 54 4 31 14