ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ยินดีต้อนรับ!! สู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนา:: ::สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1::กลุ่มนิเทศก์ฯ แจ้งข่าวสาร /อกสารต่างๆ

youtube

{html}http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=DAw9BVbC8nY#t=275s{.html}

บุคลากร

บุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

prapan777002

นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รับผิดชอบ -  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  

                -  กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

-------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้

sumalee

นางสาวสุมาลี  ถิ่นสิทธิ์   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานฯ

รับผิดชอบ  - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล

                 - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                 - กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

chatchanok2

    นางฉัตรชนก  ตันมา  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

    รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาช่อแฮ - นาจักร

                    - โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนอ่านออก เขียนได้

                       อ่านคล่อง เขียนคล่อง และสื่อสารได้

                    - โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

                    - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                    - การศึกษาพิเศษ

                    - กลุ่มสาระศิลปศึกษา


Untitled-12

นายกรัณฑ์  สมจิตต์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

                - โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

IMG

 

นางภณิดา  ทองประไพ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาเบญจมิตร

                - โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

                - โครงการแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

                - การจัดการศึกษาปฐมวัย

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี


 

   

-------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

artid

นายอาทิตย์  พัฒนสารินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานฯ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย

                - โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                - การจัดการศึกษาปฐมวัย

 

Untitled-11

นายพิพัฒน์  ใจภักดี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รัชผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาพญาพล

                - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

                - โครงการ SBM

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

                - การจัดการศึกษาปฐมวัย

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

งานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา

kanyanat

นางกัญญณัฐ  ศรีวิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   หัวหน้ากลุ่มงานฯ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

                - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก

                - โครงการจัดการเรียนการสอนแบบคละชั้น

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

                - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนIMG 000001

นางสาวบุษยมาศ  แบ่งทิศ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ

                - โครงการพัฒนาโรงเรียนพื้นที่สูงและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

tongsuk

นางทองสุข  สุคันธะมาลา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานฯ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

                - โครงการโรงเรียนแกนนำการเรียนร่วม

                - โครงการสหกรณ์โรงเรียน

                - โครงการขับเคลื่อนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

                - โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง                      ทางการเรียนรู้

                - การศึกษาพิเศษเรียนร่วม

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 ton0012

นายสรวิชญ์ บัลลังก์นาค  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

รับผิดชอบ- กลุ่มเครือข่ายการศึกษาผานางคอย

               - โครงการรถคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

                   โรงเรียนขนาดเล็ก

                -  โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษา

                -  กลุ่มสาระการเรียนรู้งานอาชีพและเทคโนโลยี

                -  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                -  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม ประเมินผล ระบบบริหาร และการจัดการศึกษา

banjed

นายบรรเจิด  มุ้งทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษาสองฝั่งสามัคคี

                - โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ

                - โครงการโรงเรียนสุจริต

                - โครงการโรงเรียนดีศรีตำบล

                - โครงการโรงเรียนในฝัน

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา

                - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

                

banyad

นายบัญญัติ  นันทะพงษ์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษายมเหนือ

                - โครงการโรงเรียนตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

                   สยามบรมราชกุมารี

                - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

                - โครงการส่งเสริมสุขภาพ

                - โครงการจัดการเรียนรู้เพศศึกษาในสถานศึกษา

                - โครงการสิ่งแวดล้อมศึกษา (โรงเรียนสีเขียว)

                - กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา

Untitled-1

นางวิไลวรรณ ดังก้อง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานฯ

รับผิดชอบ - กลุ่มเครือข่ายการศึกษามิ่งเมือง

                - โครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา

                - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                

ratchanee

นางรัชนี  ข้ามสาม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับผิดชอบ - งานธุรการของกลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อฯ

                - งานธุรการของกลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

                - งานธุรการของกลุ่มเลขานุการ 

                - งานรับ - ส่ง หนังสือราชการจาก สพฐ.และหน่วยงานอื่น

 

pratoom

นางประทุม  เสาะใส เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

รับผิดชอบ - งานธุรการของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรฯ

                - งานธุรการของกลุ่มงานประกันคุณภาพการศึกษา

                - งานธุรการของกลุ่มงานนิเทศ ติดตามประเมินผลการศึกษา

                - งาน รับ - ส่ง หนังสือราชการจากโรงเรียน

โครงสร้างกลุ่มนิเทศฯ

 

กำลังดำเนินการ

ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

kittipong
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์

รอง สพป.แพร่ เขต 1

rong all

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

                                                      prapan
                                                               นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2(พ.ศ.2555)

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555)

Download

รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สพป.แพร่ 1

Download

รายงานผลการประเมินปี พ.ศ.2554

Download

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Download

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี 2555 (TOR)

Download