ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ยินดีต้อนรับ!! สู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนา:: ::สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1::กลุ่มนิเทศก์ฯ แจ้งข่าวสาร /อกสารต่างๆ

เชิญชวนเสนอโครงการเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน(สสค.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) จัดให้มีการสนับสนุนงบประมาณ "โครงการส่งเสริมนวัตกรรมสร้างสรรค์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักาธชีวิตและทักษะอาชีพ" ให้แก่โรงเรียนขยายโอกาสทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่มีลักษณะการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ หรือการพัฒนา “ต่อยอด” ที่สามารถใช้เป็นแบบอย่าง และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาโดยรวม โดยมุ่งเน้น 1) การพัฒนาทักษะชีวิต และ 2) การพัฒนาทักษะอาชีพ  โรงเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.qlf.or.th

ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

kittipong
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์

รอง สพป.แพร่ เขต 1

rong all

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

                                                      prapan
                                                               นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2(พ.ศ.2555)

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555)

Download

รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สพป.แพร่ 1

Download

รายงานผลการประเมินปี พ.ศ.2554

Download

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Download

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี 2555 (TOR)

Download