ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ยินดีต้อนรับ!! สู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนา:: ::สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1::กลุ่มนิเทศก์ฯ แจ้งข่าวสาร /อกสารต่างๆ

นโยบายนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ต้องไม่มี

กระทรวงศึกษาธิการประกาศนโยบาย"นักเรียนอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ต้องไม่มี" โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) คิดกระบวนการดูแลแก้ไขปัญหานี้ ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ได้กำหนดให้เป็นมาตรการเร่งรัดในปีการศึกษา 2556 โดยจะสแกนนักเรียนทุกคนในชั้น ป.3 และ ป.6 ก่อน ซึ่งได้จัดทำเครื่องมือทดสอบและการคัดกรองเด็กนักเรียนไว้แล้ว เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบและคัดกรองนักเรียน ป.3 และ ป.6 ทุกคนให้แล้วเสร็จภายในระหว่างวันที่ 9-20 กันยายนนี้ พร้อมทั้งจะมีการเร่งรัดพัฒนาครูที่สอนภาษาไทยให้แล้วเสร็จภายในช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จากนั้นจะมีการนิเทศติดตามผล และรายงานต่อ สพฐ.ทุกภาคเรียน โดยย้ำให้สถานศึกษาทุกแห่งดำเนินการทุกวิธีที่จะทำให้นักเรียนตามเป้าหมายดังกล่าวอ่านออกเขียนได้ 100% รวมทั้งมีแผนดำเนินการซ่อมเสริมให้แล้วเสร็จภายในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556

สิ่งที่ต้องการเน้น คือ ควรมีการรวบรวมข้อมูล เทคนิควิธีของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ โดยนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในระบบขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ส่วนมาตรการเร่งรัดที่มีการสแกนนักเรียนทุกคน โดยเริ่มต้นจากระดับชั้น ป.3 และ ป.6 นั้น เพราะต้องการให้เด็กในช่วงชั้นดังกล่าวอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ ซึ่งจะช่วยโยงไปถึงการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ รวมทั้งช่วงชั้นต่อไป และมุ่งหวังให้เด็กสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งในระยะยาวก็จะช่วยแก้ปัญหาผลการประเมินการทดสอบ PISA และผลการทดสอบของประเทศให้สูงขึ้นได้ต่อไปด้วย

ในส่วนของ สพป. แพร่ เขต 1 จะจัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการเก็บข้อมูลของโรงเรียนในวันที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 8.30 น. ณ ห้องสักทอง สพป.แพร่ เขต  1  โดยโรงเรียนทุกโรงต้องไปกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนในเว็บไซต์ที่ใช้ในการรายงานจุดเน้น ที่เว็บไซต์ http://www.school.stabdb.com/ สำหรับ username และ password ให้ใช้รหัส 6 หลักของโรงเรียนที่ขึ้นต้นด้วย39

ดาวน์โหลด คู่มือสอบวัดการอ่านชั้น ป.3

ดาวน์โหลด คู่มือสอบวัดการอ่านชั้น ป.6

ดาวน์โหลด แบบกรอกข้อมูลส่งสนามสอบ และศูนย์สอบ

ดาวน์โหลด สนามสอบ (สพป.แพร่ เขต 1)

ดาวน์โหลด  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ

ดาวน์โหลด  ใบสำคัญรับเงิน อาหารนักเรียน


 

ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

kittipong
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์

รอง สพป.แพร่ เขต 1

rong all

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

                                                      prapan
                                                               นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2(พ.ศ.2555)

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555)

Download

รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สพป.แพร่ 1

Download

รายงานผลการประเมินปี พ.ศ.2554

Download

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Download

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี 2555 (TOR)

Download