ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

วิสัยทัศน์

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นกลุ่มที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนิเทศการศึกษา

วิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการบริหารและการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพได้

มาตรฐานเท่าเทียมกันโดยยึดโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากห้องเรียนคุณภาพ