ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

คณะกรรมการ ก.ต.ป.น.

คณะกรรมการ  กตปน. สพป. แพร่ เขต 1

1.  นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์   ประธานกรรมการ

2.  นายพีรวิชญ์  สิริปัญญาแสง  กรรมการผู้แทนผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานภาครัฐ

3. นางสาวสิริกานต์  เปี่ยมวุฒิ  กรรมการผู้แทนผู้บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน

4. นายอนุสรณ์  พรมลังกา  กรรมการผู้ทรงคุณวิฒิด้านการศึกษาปฐมวัย

5. นายถวิล  โสภารัตน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. นางสาวณัฐพิมล  ธรรมสรางกูร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัย และประเมินผล

7. นางสาวกาญจนา  กัญจนวัฒน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา

8. นายหอมแต่ง  อ่องลออ  ผู้ทรงวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

9. นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด  กรรมการและเลขานุการ

10. นางวิไลวรรณ  ดังก้อง  ผู้ช่วยเลขานุการ

ต้อนรับศึกษานิเทศก์คนใหม่

pic1august2

นายสุทิน แก้วพนา ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

และคณะครู/บุคลากรทางการศึกษา สพป.แพร่ เขต 2

รับ - ส่ง ศึกษานิเทศก์ นางสาวบุษยมาศ แบ่งทิศ

ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมสักทอง สพป.แพร่ เขต 1

เป้าประสงค์

1. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. ประชากรในวัยเรียน มีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย และมีวิถีชีวิตของชาวล้านนาตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการบริหาร จัดการศึกษาที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน

5. สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษา ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

ต้อนรับศึกษานิเทศก์ สพป.แพร่ เขต1

pic19

ต้อนรับศึกษานิเทศก์

นายกรัณฑ์  สมจิตต์ และ นางภณิดา  ทองประไพ

สังกัด สพป.แพร่ เขต 1

หมวดหมู่รอง