ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

โรงเรียนต้นแบบประเภทต่าง ๆ

รายชื่อโรงเรียนต้นแบบประเภทต่าง ๆ  ของ สพป. แพร่ เขต 1

1. โรงเรียนดีประจำตำบล จำนวน 41 โรง

   1.1 อนุบาลเทพสุนทรินทร์

   1.2  บ้านทุ่งโฮ้ง

   1.3  บ้านห้วยโรงนอก

   1.4  บ้านดอนชัย

   1.5  บ้านหนองม่วงไข่

   1.6  ชุมชนบ้านร้องเข็ม

   1.7  บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์)

   1.8  บ้านทุ่งแค้ว

   1.9  วัดกาญจนาราม.

   1.10 บ้านไผ่โทน

   1.11 ชุนชนบ้านหนุนเหนือ

   1.12 บ้านแม่คำมีรัตนปัญญา

   1.13 วัดต้นไคร้

   1.14 บ้านนาแหลม

   1.15 บ้านนาจักร

   1.16 บ้านน้ำชำ(วิชัย)

   1.17 บ้านถิ่น

   1.18  บ้านป่าแดง(วันรัตน์)

   1.19  บ้านวังช้าง

   1.20 บ้านนันทาราม

   1.21 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง

  1.22. บ้านร่องฟอง

   1.23 บ้านสุพรรณ

  1.24  บ้านเวียงตั้ง

   1.25 บ้านวังหงส์

   1.26 บ้านสวนเขื่อน

  1.27 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ

   1.28 บ้านผสารางวังหม้อ

   1.29 บ้านน้ำเลาเหนือ

   1.30 บ้านห้วยฮ่อม

  1.31  บ้านแม่ทราย

  1.32 บ้านแม่ยางตาล

   1.33  บ้านแม่ยางยวง

  1.34 บ้านแม่ยางเปี้ยว

  1.35 บ้านแดนชุมพล

  1.36  วัดร่องเย็น

  1.37 บ้านห้วยขอน

  1.38 บ้านวังฟ่อน

  1.39 บ้านสะเลียม

  1.40  บ้านหนองน้ำรัด

  1.41  บ้านวังหลวง

2. โรงเรียนนำร่องการใช้หลักสูตรอาเซียน  จำนวน 16 โรง

   2.1  วัดกาญจนาราม

   2.2 วัดต้นไคร้

   2.3  บ้านสุพรรณ

   2.4 บ้านทุ่งโฮ้ง

  2.5  บ้านแม่หล่าย

  2.6 บ้านถิ่น

  2.7  บ้านห้วยโรงนอก

  2.8  บ้านร้องกวาง

  2.9  บ้านอ้อย

  2.10 บ้านแม่ยางตาล

  2.11 อนุบาลเทพสุนทรินทร์

  2.12 บ้านดอนชัย

  2.13 ชุมชนบ้านหนุนเหนือ

  2.14 บ้านวังฟ่อน

  2.15 บ้านหนองม่วงไข่

  2.16แม่คำมีตำหนักธรรม

3. โรงเรียนต้นแบบการสอนระดับปฐมวัย   จำนวน  4  โรง

   3.1  อนุบาลแพร่

   3.2  บ้านแม่หล่าย

   3.3  อนุบาลเทพสุนทรินทร์

   3.4  บ้านร้องกวาง

           โดยมีโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบ อีก  5 โรง คือ

             1)  บ้านถิ่น        2)  บ้านสวนเขื่อน       3)  บ้านแม่แรม   4)   บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์)    5)  บ้านทุ่งแค้ว

4. โรงเรียนต้นแบบการสอนแบบมอนเตสซอรี ระดับปฐมวัย  จำนวน 2 โรง

    4.1  อนุบาลแพร่

   4.2  บ้านแม่หล่าย

5.โรงเรียนนำร่องการสอนแบบ English Bilingual Education ( EBE ) จำนวน 7 โรง  

   5.1 ชุมนบ้านหนุนเหนือ

   5.2 วัดกาญจนารมา

   5.3  บ้านแม่ยางร้อง

  5.4  บ้านหนองม่วงไข่

  5.5 บ้านร้องกวาง

  5.6  บ้านอ้อย

  5.7  อนุบาลเทพสุนทรินทร์

6. โรงเรียนมาตรฐานสากล  จำนวน 2 โรงเรียน

   6.1 อนุบาลแพร่

   6.2 วัดเมธังกราวาส

7. โรงเรียนโครงการ E-Classroom  จำนวน 1 โรง

   7.1 อนุบาลแพร่

8. โรงเรียนสุจริตต้นแบบ  จำนวน 1 โรง

    8.1 อนุบาลเทพสุนทรินทร์

9. โรงเรียนการศึกษาภาคบังคับประจำเขตพื้นที่  จำนวน 1 โรง

   9.1 บ้านวังฟ่อน

10. โรงเรียนต้นแบบการสอนงานอาชีพ  จำนวน 1 โรง

    10.1 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนนเหนือ

11. โรงเรียนโครงการพระราชดำริสหกรณ์โรงเรียน  จำนวน 1 โรง

   11.1 บ้านท่าวะ

12. โรงเรียนในฝัน  จำนวน 5 โรง

    12.1 แม่คำมีตำหนัก

    12.2 บ้านแม่หล่าย

    12.3 ไทนยรัฐวิทยา 31

     12.4  บ้านอ้อยวิทยาคาร

     10.5  บ้านร้องกวาง

11. โรงเรียนศูนย์ภาษาอังกฤษ PEER  จำนวน 4 โรง

   11.1 อนุบาลแพร่

   11.2  บ้านอ้อย

   11.3 บ้านหนองม่วงไข่

   11.4 อนุบาลเทพสุนทรินทร์

12. โรงเรียนศูนย์แนะแนวประจำเขตพื้นที่  ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่หล่าย

13. โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มี 2 โรงเรียน  ได้แก่

      13.1  โรงเรียนบ้านห้วยฮ้อม    13.2  โรงเรียนบข้านแม่แรม

14. โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด    มี 1 โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนอนุบาลแพร่

15. โรงเรียนอนุบาลประจำเขตพื้นที่  มี 1 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์

16. โรงเรียนแกนนำการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วม  จำนวน 24 โรงเรียน

17. โรงเรียนต้นแบบการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  จำนวน 4 โรงเรียน  ได้แก่

       17.1  โรงเรียนบ้านร้องกวาง     

        17.2  โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง

        17.3  โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่

        17.4  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31

18.  โรงเรียนต้นแบบห้องสมุดมีชีวิต  มี 1 โรงเรียน  ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์

19. โรงเรียนโครงการ STEM EDUCATION   จำนวน 10 โรงเรียน เริ่ม ปีการศึกษา 2559

       19.1 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์

        19.2 โรงเรียนบ้านคุ้ม

        19.3  โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่

        19.4  โรงเรียนบ้านถิ่น

         19.5  โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)

         19.6  โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

          19.7  โรงเรียนบ้านแม่ทราย

          19.8  โรงเรียนบ้านแม่แรม

          19.9  โรงเรียนบ้านวังฟ่อน

          19.10  โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม

20.  โรงเรียนร่วมโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  ปีการศึกษา 2558  จำนวน 13 โรง

        20.1  โรงเรียนอนุบาลแพร่

        20.2  โรงเรียนวัดต้นไคร้

        20.3   โรงเรียนบ้านสุพรรณ

        20.4  โรงเรียนบ้านห้วยม้า

         20.5 โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)

        20.6  โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร

        20.7 โรงเรียนบ้านหนองมวงไข่

        20.8 โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว

         20.9 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง

          20.10. โรงเรียนอนุบาลเทพสุทรินทร์

         20.11   โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง

         20.12  โรงเรียนบ้านคุ้ม

         20.13  โรงเรียนบ้านห้วยหม้าย

          ปีการศึกษา 2559 จำนวน 40 โรงเรียน

         20.14 โรงเรียนบ้านวังหงส์

         20.15 โรงเรียนบ้านปง

           20.16 โรงเรียนวัดเหมืองค่า

           20.17 โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ

           20.18 โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี่ยว

            20.19 โรงเรียนบ้านร่องฟอง

            20.20 โรงเรียนบ้านกาซ้อง

             20.21 โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง

           20.22 โรงเรียนบ้านแม่คำมีตำหนัก

           20.23  โรงเรียนบ้านสะเลียม

           20.24 โรงเรียนบ้านแม่คำมีรัตนปัญญา

           20.25  โรงเรียนบ้านแม่แรม

            20.26 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส

            20.27 โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน

            20.28 โรงเรียนบ้านเตาปูน

             20.29 โรงเรียนบ้านแม่ทราย

           20.30 โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)

           20.31 โรงเรียนบ้านต้นหนุน

             20.32 โรงเรียนบ้านวังช้าง

          20.33 โรงเรียนบ้านวังฟ่อน

          20.34 โรงเรียนบ้านลู

        20.35 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31

        20.36 โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง

          20.37 โรงเรียนบ้านย่านยาว

         20.38 โรงเรียนบ้านหนองแขม

         20.39 โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตน์)

          20.40 โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม

          20.41 โรงเรียนบ้านถิ่น

          20.42 โรงเรียนบ้านในเวียง

         20.43 โรงเรียนบ้านแม่หล่าย

         20.44 โรงเรียนบ้านนาจักร

         20.45 โรงเรียนบ้านทุ่งโอ้ง

         20.46 โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด

           20.47 โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล

        20.48 โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ

         20.49 โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ

         20.50 โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ

         20.51 โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัย)

        20.52 โรงเรียนวัดกาญจนาราม

         20.53  โรงเรียนบ้านนาคูหา  

21.  โรงเรียนในโครงการสวนพฤกษศาสตร์  จำนวน 12 โรงเรียน

        21.1 โรงเรียนบ้านแม่ทราย

         21.2 โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด

         21.3 โรงเรียนวัดเมธังกราวาส

          21.4 โรงเรียนบ้านวังปึ้ง

          21.5 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี

          21.6 โรงเรียนบ้านโทน

           21.7 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ

         21.8 โรงเรียนบ้านต้นหนุน

         21.9 โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร

          21.10 โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร

          21.11  โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)

           21.12  โรงเรียนบ้านดอนชัย

22. โรงเรียนกองทุนการศึกษา( ตามพระราชดำริ ร.9)

         22.1 โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม

         22.2 โรงเรียนบ้านแม่แรม