ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ยินดีต้อนรับ!! สู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนา:: ::สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1::กลุ่มนิเทศก์ฯ แจ้งข่าวสาร /อกสารต่างๆ

ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดโครงการค่ายภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับครู และบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2555 วิทยากรจาก California state Univfersity at Sanbernandino  

โดยจะเริ่มรับสมัครระหว่าง  วันที่ 20 กรกฎาคม 2555 – วันที่ 10 สิงหาคม 2555รับจำนวนทั้งสิ้น 60 คน 

การประชุมประจำเดือนศึกษานิเทศก์

pic1august

นายมงคล  สุภาผล  ผอ.กลุ่มนิเทศฯ จัดประชุมศึกษานิเทศก์ ประจำเดือน

ในวันที่ 1 สิงหาคม  2555  ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาบุคลากร ICT สพป.แพร่ เขต 1

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 62 จังหวัดเชียงใหม่

silapa

นายสุวรรณ  นรพักตร์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต1

เยี่ยมชมการจัดนิทรรศการของโรงเรียนและครู ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ

ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2555

ประกาศผลการคัดเลือกการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

ประกาศผลการคัดเลือกการออกแบบสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2555ของ สำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นนักประดิษฐ์ "กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์" วันที่ 10 กันยายน 2555 ของ สพป.แพร่ เขต 1  ซึ่งคณะกรรมการได้จัดส่งผลงานทุกชิ้นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งประกวด และทางสำนักนวัตกรรมฯ ได้แจ้งประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 2 เมษายน 2556 มีโรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 โรงเรียนคือ

1. โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)  ชื่อผลงาน "ชิงช้าชุปเปอร์เชพ"    ระดับประถมศึกษา

haokan

2. โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) "เครื่องช่วยกดข้าวแตน"  ระดับประถมศึกษา

ma

3. โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษรังสรรค์) "เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ"   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Padang

 

บรรยากาศค่าย "10 กันยายน 2555"

00000000

22222222

111111111

ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

kittipong
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์

รอง สพป.แพร่ เขต 1

rong all

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

                                                      prapan
                                                               นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2(พ.ศ.2555)

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555)

Download

รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สพป.แพร่ 1

Download

รายงานผลการประเมินปี พ.ศ.2554

Download

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Download

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี 2555 (TOR)

Download