ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ยินดีต้อนรับ!! สู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนา:: ::สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1::กลุ่มนิเทศก์ฯ แจ้งข่าวสาร /อกสารต่างๆ

เชิญชวนสมัครอบรมพัฒนาเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยภาควิชาภาษาตะวันตก  หลักสูตรภาษาอังกฤษจะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการฝึกอบรมทักษะและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูประถมศึกษา” ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ให้กับครู-อาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปูพื้นฐานด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการสอนภาษาอังกฤษเพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และปัญหาในการสอนภาษาอังกฤษ อันจะนำไปสู่การพัฒนาความสามารถผู้สอนเพื่อให้ได้มาตรฐานต่อไป จึงเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 053-885700

ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

kittipong
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์

รอง สพป.แพร่ เขต 1

rong all

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

                                                      prapan
                                                               นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2(พ.ศ.2555)

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555)

Download

รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สพป.แพร่ 1

Download

รายงานผลการประเมินปี พ.ศ.2554

Download

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Download

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี 2555 (TOR)

Download