ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ยินดีต้อนรับ!! สู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนา:: ::สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1::กลุ่มนิเทศก์ฯ แจ้งข่าวสาร /อกสารต่างๆ

การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรฯ2551

การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้แก่สถานศึกษา ในการประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ใน 5 สมรรถนะ ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร ความสามารถในการคิด ความสามารถในการแก้ ปัญหา ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  สพป. แพร่ เขต 1 จึงเผยแพร่ให้ทุกโรงเรียนได้ใช้แบบประเมินดังกล่าวในการประเมินสมรรถนะสำคัญของนักเรียนในระดับชั้น ป.6 และ ม.3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้เหมาะสมต่อไป

คู่มือประเมินชั้น ป.6

คู่มือประเมินชั้น ม.3

ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

kittipong
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์

รอง สพป.แพร่ เขต 1

rong all

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

                                                      prapan
                                                               นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2(พ.ศ.2555)

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555)

Download

รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สพป.แพร่ 1

Download

รายงานผลการประเมินปี พ.ศ.2554

Download

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Download

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี 2555 (TOR)

Download