ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

ยินดีต้อนรับ!! สู่ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ::ยิ้มแย้มแจ่มใส  ฉับไวบริการ  ประสานสัมพันธ์  มุ่งมั่นพัฒนา:: ::สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1::กลุ่มนิเทศก์ฯ แจ้งข่าวสาร /อกสารต่างๆ

การอบมขยายผล BBL

กลู่มโรงเรียนพลังใหม่สังกัดสพป.แพร่ เขต 1 ขยายผลการอบรมการพัฒนาการอ่านดยใช้รูปแบบการสอบแบบ  BBL

tablet1

การอบรมครูปฐมวัย สพป.แพร่ เขต 1

นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์  ผอ.สพป.แพร่ เขต เป็นประธาน การอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  ในวันที่  มิถุนายน  2558  ณ ห้องประชุมสักทอง  สพป.แพร่ เขต มี นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพป.แพร่ เขต กล่าวรายงาน  วัตถุประสงค์การจัดการอบรม  โดยมีคณะวิทยากรทีมงานศึกษานิเทศก์ปฐมวัย  นำโดย ศน.สมจิตร  เอื้ออรุณ  เจ้าของโครงการ ศน.อาทิตย์  พัฒนสารินทร์  ศน.พิกุล  อุตรอินทร์  ศน.พิพัฒน์  ใจภักดี  และศน.ภณิดา  ทองประไพ

p4

p3

p7

p1


อบรมเชิงปฏิบัติการ บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

อบรมเชิงปฏิบัติการ

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

วันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2558

page01

page05

page03

page06


การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา

การประชุมพิจารณาคัดเลือกนักเรียนทุนการศึกษา

มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

Toon

ผอ. สพป.แพร่ เขต 1

kittipong
นายกิตติพงศ์  ราชสิกข์

รอง สพป.แพร่ เขต 1

rong all

ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ

                                                      prapan
                                                               นายประพันธ์  หงษ์เจ็ด

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

คู่มือหลักสูตรอาเซียน

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ม.2(พ.ศ.2555)

Download

รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ป.5(พ.ศ.2555)

Download

รายผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2555 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2554 สพป.แพร่ 1

Download

ผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2553 สพป.แพร่ 1

Download

รายงานผลการประเมินปี พ.ศ.2554

Download

กรอบสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น

Download

รายการครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ ปี 2555 (TOR)

Download