ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวัยเรียนอย่างเสมอภาคทั่วถึง

2. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมีความสำนึกในความเป็นชาติไทย

3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษากับทุกภาคส่วน

5. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาระดับชั้นเรียน สถานศึกษา

    กลุ่มเครือข่ายการศึกษา จังหวัด กลุ่มจังหวัดระดับภูมิภาคและระดับชาติ