ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

การแข่งขันทักษะภาษาไทยวันภาษาไทยแห่งชาติ

ด้วย สพฐ. จัดให้มีโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ด้วยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะ ด้านภาษาไทย เพื่อน้อมถวายพระเกียรติคุณของพระองค์ท่านในทุกๆ ด้าน.โดยจัดให้มีกิจกรรมด้านภาษาไทย เพื่อส่งเสริมสมรรถนะทักษะและความสามารถด้านภาษาไทยของครูผู้สอน ศึกษานิเทศก์และผู้เรียนรวมทั้งสร้าง ขวัญก าลังใจให้แก่สถานศึกษาที่ส่งเสริมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้ประสบผลส าเร็จ  โดย สพป. แพร่ เขต 1 จะจัดแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2559  ณ  ห้องประชุม สพป.แพร่ เขต 1

รายละเอียดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย

เอกสารโรงเรียนดีประจำตำบล

ดาวน์โหลดเอกสาร โรงเรียนดีประจำตำบล

logo008

คลิกดาวน์โหลด

การรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอยในสถานศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559-2564) ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้สถานศึกษาทุกแห่งได้ให้ความสำคัญและร่วมดำเนินการตามนโยบายอย่างต่อเนื่อง สพป. แพร่ เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวแล้ว

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. roadmap ของแผนแม่บท

2. การดำเนินการตามข้อ 10 - 14

เอกสารโรงเรียนดีประจำตำบล

ดาวน์โหลดเอกสาร โรงเรียนดีประจำตำบล

logo008

คลิกดาวน์โหลด

กรอกข้อมูลโรงเรียน DLTV