ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

การมอบเกียรติบัตรรางวัลดีเด่นของนักเรียนและครูวันเด็กและวันครู

สพป. แพร่ เขต ๑ ได้จัดทำเกียรติบัตรสำหรับมอบให้ครูและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๖  โดยรางวัลของนักเรียนจะจัดมอบในงานวันเด็ก ของจังหวัดแพร่ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก ตำบลทุ่งโฮ้ง อ. เมือง จ. แพร่ เวลา ๙.๐๐ น. 

สำหรับรางวัลของครูจะมอบในงานวันครู ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗  มีรางวัลที่จะมอบ จำนวน ๒ รางวัล คือ รางวัล OBEC AWARDS ระดับเขตพื้นที่ จำนวน ๔๒ รางวัล และรางวัลห้องเรียนคุณภาพ จำนวน ๖๒ รางวัล โดยครูในโรงเรียนเขตอำเภอสองรับในงานวันครูอำเภอสอง ณโรงเรียนสองพิทยาคม ครูในเขตอำเภอร้องกวางรับที่งานวันครูอำเภอร้องกวาง ณ  โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ ครูในเขตอำเภอหนองม่วงไข่รับที่งานวันครูอำเภอหนองม่วงไข่ ณ โรงเรียนม่วงไข่พิทยาคม  สำหรับครูในเขตอำเภอเมืองแพร่ จะจัดมอบให้พร้อมกับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ซึ่งจะจัดมอบให้ภายหลัง โดยจะแจ้งวันจัดงานให้ทราบอีกครั้ง

   รายชื่อนักเรียนที่รับรางวัลงานวันเด็ก                 รายชื่อครูที่รับรางวัลงานวันครู(ยกเว้นครูเขต อ.เมือง)