ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

สพป.แพร่ 1 นิเทศติดตามผลการยกผลสัมฤทธิ์

nited1

สพป แพร่ เขต 1 ได้มอบหมายให้รอง ผอ. สพป. แพร่ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ออกนิเทศติดตามผลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น โดยแบ่งเป็น 2 คณะ  นิเทศโรงเรียนเครือข่ายละ 1 โรงเรียน รวม 12 โรงเรียนระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2557