ศูนย์รวมสื่อ สพป.แพร่ เขต 1

cai   

otpc-banner

เป้าประสงค์

1. ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

2. ประชากรในวัยเรียน มีการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสำนึกในความเป็นชาติไทย และมีวิถีชีวิตของชาวล้านนาตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดมีระบบการบริหาร จัดการศึกษาที่เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลโดยให้เครือข่ายความร่วมมือทุกภาคส่วน

5. สถานศึกษา กลุ่มเครือข่ายการศึกษา ได้รับการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการระดับเขตพื้นที่อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 ครั้ง